A Classical Chinese Resource

文言文资料

A resource kept by Yijun Hu of some classical chinese extracts, along with translations into modern vernacular chinese.


Read if you have messed up text: For some reason, my Chrome browser reads the encoding of this site as "Windows-1252", and if yours does the same, then you will see garbled text (chinese doesn't display). In this case install the extension Charset and force the page into UTF-8.

Contents

困学、马不进也 | 宋国富人 | 守株待兔 | 刻舟求剑 | 矛盾 | 狐假虎威


第一课 Lesson 1

困学《论语》 困學《論語》
孔子曰,生而知之者,上也。
学而知之者,次也。
困而学之,又次也。
困而不学,民斯为下矣。
孔子曰,生而知之者,上也。
學而知之者,次也。
困而學之,又次也。
困而不學,民斯為下矣

Definitions:

译:孔子说“出生就知道它的人,是最上等。学它因此知道它的人,是下一等。觉得困难,但是还学它,是再下一等。觉得困难但不学它的人,人民就会为他当最下等啊!”

马不进也《论语》 馬不進也《論語》
子曰,孟之反不伐(fá)。 奔(bēn)而殿(diàn),将入门,策(cè)其马,
曰,非敢后也,马不进也。
子曰,孟之反不伐。 奔而殿,將入門,策其馬,
曰,非敢後也,馬不進也。

Definitions:

译:公子说“孟之反不是浮(fú)夸(kuā)的人。他撤(chè)退(tuì)的时候在殿后。要进入门的时候,鞭(biān)打他的马,他说了‘我不敢去殿后,但是我的马不撤退。’”


第二课 Lesson 2

宋国富人《韩非子》 宋國富人《韓非子》
宋有富人,天雨墙坏。
其子曰,不筑(zhù),必将有盗。
其邻人之父亦云。
(mù)而果大亡其财。[此夕(xī)盗至故大亡也。]
其家甚哲其子,而疑邻人之父。
宋有富人,天雨墻壞。
其子曰,不築,必將有盜。
其鄰人之父亦云。
暮而果大亡其財。[此夕盜至故大亡也。]
其家甚哲其子,而疑鄰人之父。

Definitions:

Note that the text in [square brackets] denote a comment on the text

译:在宋国,有一位富人。一天下雨了,而他家的墙倒了。他的儿子说“如果不把墙再建起来,一定会有一个盗贼来。”他们邻居的老人也如此说。[墙没有被建] 。到晚上,果然富人损(sǔn)失(shī)了他的财富。(那夜,一个盗贼来了,而偷了他的财富)。他的家庭于是认为儿子很聪明,而开始怀疑他们邻居的老人。


第三课 Lesson 3

守株待兔《韩非子》 守株待兔《韓非子》
宋人有耕者,田中有株,兔走触(chù)株,折颈(jǐng)而死。
因释(shì)其耒(lěi)而守株,冀(jì)复得兔。
兔不可复得,而身为宋国笑。
今欲以先王之政治当世之民皆(jiē)守株之类也。
宋人有耕者,田中有株,兔走觸株,折頸而死。
因釋其耒而守株,冀復得兔。
兔不可復得,而身為宋國笑。
今慾以先王之政治當世之民皆守株之類也。

Definitions:

译:在宋国,有一位耕者。[他的] 田中有一个树(shù)桩(zhuāng)。一只兔子跑得撞到树桩上,脖子折了,而死了。因此,耕者把他的耒放下,而去守那个树桩,希望能在拿到一只兔子。兔子 [兔类?] 不能再被抓到了,不然会被全宋国取笑。所以后来,它想以先王的政府去治理那时候的人,所治理是全部守树桩类似的事。


第四课 Lesson 4

刻舟求剑《吕氏春秋》 刻舟求劍《呂氏春秋》
楚人有涉(shè)江者。
其剑自舟中坠(zhuì)于水。
(jù)(qì)其舟,曰是吾剑之所从坠(zhuì)
舟止,从其所契(qì)者入水求之。
舟已行矣,而剑不行。
求剑若此,不亦惑(huò)乎。
楚人有涉江者。
其劍自舟中墜於水。
遽契其舟,曰是吾劍之所從墜。
舟止,從其所契者入水求之。
舟已行矣,而劍不行。
求劍若此,不亦惑乎。

Definitions:

译:在楚国,有一位在过江的人。他的剑从他的般中掉到水里。快快的他在般上刻了一个刻槽,说“这是我的剑所掉进水的地方。”般到别一江畔,他从他所刻槽的位置跳进水,为了求他的剑。当然,般已经离开了,但是他的剑还在所掉进水的地方。这样子去求剑,不是无谓的吗?


第五课 Lesson 5

矛盾《韩非子》 矛盾《韓非子》
楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉(yù)之曰吾盾之坚,物莫能陷(xiàn)也。
又誉其矛曰吾矛之利,于物无不陷也。
或曰以子之矛陷子之盾,何如。其人弗(fú)能应也。
(fú)不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立。
楚人有鬻盾與矛者,譽之曰吾盾之堅,物莫能陷也。
又譽其矛曰吾矛之利,於物無不陷也。
或曰以子之矛陷子之盾,何如。其人弗能應也。
夫不可陷之盾與無不陷之矛不可同世而立。

Definitions and Notes:

译:在楚国有一个卖盾和矛的人。他夸他的盾,说“我的盾这么坚强,没有东西能切入它。”他又夸他的矛,说“我的矛这么尖利,没有东西它不能切入。”有些人说“如果你拿你的矛去切入你的盾,那就如何?”卖者就不能回答他们。总的来说,不能被切入的盾和全能切入的矛不能在一个世界存在的。


第六课 Lesson 6

狐假虎威《战国策》 狐假虎威《戰國策》
虎求百兽(shòu)而食之,得狐(hú)。狐曰子无敢食我也。天帝使我长(zháng)百兽,今子食我,是逆(nì)天帝命也。子以我为不信,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走乎。虎以为然,故遂(suì)与之行,兽见之皆走。虎不知兽畏(wèi)己而走也,以为畏狐也。 虎求百獸而食之,得狐。狐曰子無敢食我也。天帝使我長百獸,今子食我,是逆天帝命也。子以我為不信,吾為子先行,子隨我後,觀百獸之見我而敢不走乎。虎以為然,故遂與之行,獸見之皆走。虎不知獸畏己而走也,以為畏狐也。

Definitions and notes:

译:老虎在猎取动物以食,抓到了狐狸。狐狸对老虎说“老爷你不会敢吃我。天帝使我当全动物类长,如果你现在吃我会是违天帝的法律诶!看,你觉得我不可相信,那我为你先走去,你跟着我的后面,观着,其他动物看到我的时候,有的敢不跑吗?老虎以狐狸的话就事论事,于是就跟着他走。动物见到他们的时候全都跑了。老虎不知到动物是怕他才跑,因此以为他们是怕狐狸的。